තත්ත්ව පාලනය

පරීක්ෂණ ක්රියාවලිය

පළමු නියැදි රැස්වීම

සියලුම සේවකයින්ට සියලුම තත්ත්ව ප්‍රමිතිය යැවීම වැදගත් වේ

IQC

පැමිණෙන තත්ත්ව පාලනය

IPQC

ආදාන ක්‍රියාවලි තත්ත්ව පාලනය 

OQC

පිටතට යන තත්ත්ව පාලනය

zGZAdC4WNS_small