වගකීම් සහතිකය

මිනිස් හානිය සහ බලහත්කාර සාධකය හැර, ඔබේ මිලදී ගැනීමේ දිනයේ සිට නිෂ්පාදන සඳහා වසර 1 (එක) තත්ත්ව සහතිකයක් ලේසන් සපයයි. වඩා හොඳ නඩත්තුවක් සඳහා, ක්‍රීඩකයින් සාමාන්‍ය තත්වයන් යටතේ භාවිතා කරන බවට වග බලා ගන්න (දිනකට පැය 16 කට වඩා වැඩි නොවේ).